VHF UHF

Div. lydfiler fra DX-kjøring på VHF

GB3MHZ
Aurora
LA1UHF
GB3NO
LA5SHF  mølle refleks
PI9CAM